Estoński CIT 2023

Co nowego przyniusł 2023 rok w ryczłacie od spółek ?

Nowe regulacje rozwiewają niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem ryczałtu od dochodów spółek.

 
Estoński CIT 2023: Korekta wstępna i jej rozliczenie


Spółka, która chce skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, musi złożyć tzw. informację CIT/KW. Sporządza się ją na ostatni dzień roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok korzystania z estońskiego CIT.
W informacji tej – nazywanej powszechnie korektą wstępną – uwzględnia się przychody i koszty, które powstają w spółce w wyniku rozbieżności między przepisami prawa podatkowego a bilansowego. Dochód generowany w wyniku tych rozbieżności podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki CIT. Zapłata podatku następuje jednak dopiero w przypadku, gdy podatnik rezygnuje z opodatkowania estońskim CIT po okresie krótszym niż 4 lata. Dotychczas przepisy nie precyzowały, czy obowiązek zapłaty podatku wynikającego z różnic między prawem podatkowym a bilansowym wygasa także w przypadku, gdy spółka korzystała z estońskiego CIT przez równo 4 lata.
Obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku nowelizacja przepisów rozstrzyga tę kwestię.

WAŻNE
Obowiązek zapłaty podatku, wynikający ze sporządzenia korekty wstępnej wygasa w całości także w przypadku, gdy podatnik korzystał z estońskiego CIT przez równo 4 lata.

Minimalne zatrudnienie a zwolnienie z ZUS i PIT
Zatrudnienie co najmniej 3 osób przez 300 dni w roku podatkowym – to jeden z warunków, które trzeba spełnić, aby korzystać z estońskiego CIT.
Ważne: nie musi być to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca dopuszcza zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), ale na podatniku CIT musi jednak z tego tytułu ciążyć obowiązek płatnika PIT (pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) i płatnika ZUS.
W związku z tym pojawiały się wątpliwości, czy te warunki są spełnione w przypadku, gdy spółka zatrudnia na umowę zlecenia osoby zwolnione z podatku dochodowego (osoby do 26 roku życia) i ZUS (np. studenci).
Zmiany przepisów te wątpliwości rozwiewają – wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem ZUS, aby móc korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W praktyce, jeśli spółka odprowadza składkę ZUS (społeczną lub zdrowotną) lub zaliczkę na PIT od wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej, to spełnia ten warunek.

Mieszane użytkowanie samochodu
Przed nowelizacją przepisów o estońskim CIT liczne wątpliwości budziła kwestia opodatkowania wydatków na samochody osobowe, użytkowane w sposób mieszany – na cele związane z działalnością gospodarczą i na cele prywatne.
Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie jest niestety niekorzystne dla podatników korzystających z ryczałtu od dochodów spółek. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu estońskim CIT-em jako oddzielna kategoria dochodu.
Jeśli więc samochód osobowy nie jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, to aż 50 procent wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (w tym odpisy amortyzacyjne) podlegają opodatkowaniu estońskim CIT. Ta nowelizacja nie dotyczy oczywiście tylko samochodów, ale innych składników majątku (telefony, komputery) spółki, z których pracownicy korzystają także w celach prywatnych.

Zmiana terminu zapłaty podatku
Korzystną zmianą przepisów regulujących estoński CIT jest zmiana dotycząca terminu zapłaty podatku od dywidendy, czy też dochodu z podzielonego zysku. W aktualnym brzmieniu przepisów podatek ten trzeba zapłacić do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Mogło to w określonych sytuacjach powodować powstanie zaległości podatkowych.
Od 1 stycznia 2023 roku termin ten ulega wydłużeniu.

WAŻNE
Na zapłatę podatku i złożenie deklaracji spółka będzie miała czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po roku, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku, czy też zaliczki na poczet dywidendy.

Inne zmiany w zakresie estońskiego CIT
Nowelizacja przepisów o estońskim CIT rozstrzyga także spór interpretacyjny, dotyczący terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia (dochód do opodatkowania w sytuacji przekształcenia np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o.o.).
Aktualizacja przepisów rozwiewa wątpliwości – podatek od dochodu z przekształcenia trzeba zapłacić do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.
Co ze spółkami przystępujących do estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego? Ustawodawca doprecyzował termin złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.


WAŻNE
Formularz, na którym zgłasza się wybór estońskiego CIT, czyli ZAW-RD należy złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.


Estoński CIT 2023 – podsumowanie
Ryczałt od dochodów spółek, popularnie nazywany estońskim CIT-em to jeden ze sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W roku 2022 ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące możliwości opodatkowania estońskim CIT-em. W ten sposób rozwiązanie to zyskało na popularności. Ciągle jednak istniały wątpliwości, dotyczące stosowania niektórych przepisów związanych z tą formą opodatkowania. Od 1 stycznia 2023 roku, dzięki nowelizacji przepisów, przynajmniej część spornych kwestii zostanie wyjaśniona.