Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się tutaj z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.
Przepisy mówią, że do założenia spółki potrzebne są tylko dwa organy: zgromadzenie wspólników i zarząd. Wobec tego, nie ma obowiązku powoływania prezesa w spółce, ale można wyróżnić tym stanowiskiem któregoś z członków zarządu. ... Żeby tak było, trzeba zrobić odpowiedni zapis w umowie spółki.
Jednym z podstawowych sposobów na wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest odsprzedaż części istniejących udziałów od obecnych udziałowców nowej osobie. Jeżeli udziały zostały wcześniej objęte, to sama sprzedaż nie powoduje zmiany umowy spółki
Wynagrodzenie w spółce z o.o. a podwójne opodatkowanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada odrębną osobowość prawną. Problem podwójnego opodatkowania wynika zatem z tego, że osiągając dochód, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku, a następnie podatek uiszczają wspólnicy, chcąc wypłacić pieniądze ze spółki.


Dla porównania osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płacą podatek tylko raz, gdyż wypracowany zysk trafia na konto przedsiębiorcy, który może nim w dowolny sposób dysponować. Dochód osiągnięty w spółce jest natomiast własnością spółki i jej wspólnicy nie mogą swobodnie wypłacać środków bez dodatkowych formalności oraz konsekwencji podatkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek wypłat na rzecz wspólników bez podstawy prawnej.


Z drugiej jednak strony odseparowanie majątku osobistego od majątku firmowego, co ma miejsce w spółce z o.o., daje nam poczucie bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Co więc będzie najlepszym rozwiązaniem? Jak można wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.?


Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania
Wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o. można na kilka sposobów. Jednym z rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców jest wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem.


Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownej uchwały. Wynagrodzenie może być wypłacane co miesiąc, nie ma również przeciwwskazań, aby w trakcie roku obrotowego sporządzić odrębne uchwały, na których podstawie przyznana zostanie jednorazowa wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu, np. premia na koniec roku. Co więcej, wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku.


Wynagrodzenie w spółce z o.o. wypłacane na podstawie uchwały powołującej członka zarządu lub prezesa do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Takie wynagrodzenie stanowi koszt w spółce, a dla członka zarządu opodatkowane jest 17-procentową stawką. Co istotne, wynagrodzenie wypłacone w ten sposób nie obliguje prezesa czy członka zarządu do odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS-u.


Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu
W spółce z o.o. członek zarządu może zostać zatrudniony także na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie w spółce z o.o. członka zarządu zatrudnionego na etacie rozliczane jest na analogicznych zasadach jak każda inna umowa o pracę (co oznacza, że stanowi ono koszt w spółce) i opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli stosujemy wówczas 18- lub 32-procentową stawkę podatku i odprowadzamy wszystkie składki do ZUS-u.

Jednoczesne zatrudnienie danej osoby na etat i na podstawie aktu powołania
Jak jeszcze można wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.? Jedną z opcji na wypłacenie środków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest także połączenie wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie powołania oraz równoczesne zatrudnienie na część etatu w spółce.


Przepisy nie zabraniają stosowania tego rozwiązania. Spółkę łączy wówczas z członkiem zarządu dwojakiego typu stosunek prawny. Zarówno uchwała, jak i umowa o pracę nakładają na członka zarządu różnego rodzaju obowiązki.


Wynagrodzenie, które otrzymuje członek zarządu na podstawie aktu powołania jednocześnie zatrudniony na etacie w tej samej spółce, nie podlega ubezpieczeniom w ZUS-ie, o ile zakres obowiązków z tytułu umowy o pracę nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych na podstawie powołania.


Zatrudnienie na umowę o dzieło lub zlecenie
Kolejnym rozwiązaniem stosowanym przez wspólników może być zatrudnienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, które opodatkowane są na standardowych zasadach, tak jak wszystkie inne umowy cywilnoprawne.


Umowa o dzieło może być szczególnie korzystna dla osób uprawnionych do stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów przy przekazaniu praw autorskich. Katalog osób uprawnionych do 50-procentowych autorskich kosztów uzyskania przychodu można znaleźć w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT. Dodatkowo umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom w ZUS-ie.


Umowa zlecenie może być natomiast dobrym rozwiązaniem dla osób posiadających odrębny tytuł do ubezpieczeń, np. zatrudnionych na etacie innej firmie. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń członek zarządu zatrudniony na podstawie umowy zlecenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki emerytalna i rentowa są wówczas dobrowolne.


Zarówno wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie stanowi koszt podatkowy w spółce.


Jednoosobowa działalność gospodarcza
Często stosowanym przez członków zarządu rozwiązaniem w kwestii wypłacania wynagrodzenia ze spółki jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą i świadczący dla spółki określony rodzaj usług wystawia wówczas fakturę. Taka wypłata udokumentowana fakturą stanowi koszt dla spółki, a sam przedsiębiorca odprowadza podatek zgodnie z przyjętą przez siebie formą opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Wybór najlepszej formy opodatkowania powinien zostać rozpatrzony indywidualnie na podstawie sytuacji danego przedsiębiorcy.


Korzystanie z nieruchomości spółki
Trzeba mieć na uwadze, że w razie gdy wspólnicy świadczą czynności na rzecz spółki z o.o. w siedzibie spółki, konieczne jest podpisanie umowy na wynajem powierzchni biurowej/punktu usługowego itp. Wynika to z tego, że właścicielem nieruchomości jest spółka i wspólnicy nie mogą dowolnie korzystać z jej zasobów majątkowych.


Takie rozwiązanie jest korzystne podatkowo, ponieważ przychód z najmu danej nieruchomości dla małych podatników opodatkowany jest 9-procentową stawką podatku dochodowego, natomiast osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uwzględnia wydatek w kosztach, pomniejszając swoje zobowiązanie podatkowe. Przypomnijmy, że dla osób fizycznych stawka podatku wynosi 17% lub 32% w przypadku stosowania skali podatkowej lub 19% dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo.


Wypłata dywidendy
Dywidenda to najprostszy sposób wypłaty wynagrodzenia dla członków zarządu, jednak trzeba mieć na uwadze, że jej wypłata możliwa jest raz do roku po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego na zwyczajnym zgromadzenie wspólników i wyłącznie w przypadku wypracowania przez spółkę zysku. Z uwagi na to, że dywidenda wypłacana jest z zysku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla spółki.


Wypłata dywidendy dla udziałowców implikuje konieczność zapłaty przez nich 19% podatku.


Wypłacanie pieniędzy ze spółki – podsumowanie
Istotą unikania podwójnego opodatkowania w spółce jest wypłacanie pieniędzy w sposób pozwalający na zaliczenie tej wypłaty do kosztów podatkowych. Umożliwia to wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie powołania, umowa o pracę, zlecenie czy o dzieło.


Dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w spółce, ale z drugiej strony taki rodzaj wypłaty wolny jest od składek ZUS, co sprawia, że w wielu przypadkach dywidenda może być korzystniejsza niż np. zatrudnienie na etacie. Ostateczna decyzja należy do przedsiębiorców, a wnikliwa analiza przepisów i odniesienie ich do specyfiki prowadzonego biznesu oraz indywidualnej sytuacji wspólników z pewnością umożliwi wybór najlepszej opcji.