W związku z wejściem z dniem I stycznia 2022 r. „Polskiego Ładu” poniżej
najważniejsze zasady obliczania wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób
fizycznych dot. pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę):

l. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku: kwota wzrośnie z obecnych 8 000 zł do 30 000 zł poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł rocznie (30 000 zł 17% 5 100 zł 0 zł),
2.     Zmiana drugiego progu podatkowego: stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 zł rocznie. Obecnie jest to 85 528 zł.
3.     Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku dochodowego w wysokości 7,75%. W wyniku zmian składka zdrowotna przestanie być odliczana od podatku dochodowego.
4.     Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej wprowadziło dodatkową ulgę, której celem jest niwelowanie skutków braku odliczania składki zdrowotnej. Ulga będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy w przedziale od. 68 412 zł do 133 692 zł. Pracodawca jest zobowiązany weryfikować wyłącznie miesięcznie a nie rocznie, w zakresie osiągniętego przychodu. w swoim zakładzie pracy. Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli przychód brutto pracownika wynosi co najmniej 5 701 zł i nie przekracza kwoty I l 141 zł, Ulga dla klasy średniej stosowana jest odgórnie, u wszystkich pracowników osiągających powyższe progi ••v y nagrodzenia. Jedynym sposobem uniknięcia stosowania tej ulgi jest złożenie pracodawcy „Wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i skorzystanie z ewentualnej ulgi w rocznym podatkowym.
Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek w danym miesiącu będzie można obliczyć według poniższych algorytmów:
1)   (A x 6,68 0/0 380,50 zł) + 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
2)   (A x 7,35%) + 819,08 zł) 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł (w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy z pominięciem zasiłków: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne),
Ulga dla klasy średniej zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r. (dotyczy już wynagrodzenia za grudzień 2021 wypłacanego w styczniu 2022 ro, zatem będzie można ją wykazać dopiero w deklaracji podatkowej składanej w 2023 r. za 2022 r.
Pracownicy mają prawo do składania wniosków o niestosowanie ulgi w ciągu całego roku podatkowego Wniosek 'składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Wprowadzenie możliwości złożenia pisemnego o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych u kilku jednocześnie. Złożenie takiego wniosku pozwoli uniknąć dopłaty podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym,
W celu skorzystania z możliwości niestosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu konieczne jest złożenie „Wniosku o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu”
5.     Wprowadzono kolejne nowe ulgi podatkowe:
   1)   ulga powrót” wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce          zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do nieprzekraczającej w roku                          podatkowym kwoty 85 528 zł
W celu skorzystania z ulgi „na powrót” konieczne jest złożenie, Oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego w razie przeniesienia przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium Polski”
2)   zwolnienie z PIT dla dużych rodzin (tzw. ulga 4 plus) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
85 528 zł
W celu skorzystania ze zwolnienia z PIT dla dużych rodzin konieczne jest złożenie „Oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika będącego rodzicem /opiekunem prawnym lub sprawującego funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci”.
3) ulga dla seniorów (dotyczy tylko seniorów, którzy mimo nabycia uprawnień nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej) wolne od podatku dochodowego są przychody:
o otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, o do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 ZŁ o pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1 998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
W celu skorzystania z ulgi dla seniorów konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych kryteriów oraz złożenie „Oświadczenia w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny” .
Powyższe ulgi podatkowe będą mogły zostać zastosowane pod warunkiem złożenia na piśmie przez podatnika oświadczenia, że podatnik spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego, W przypadku skorzystania z kilku zwolnień (PIT zero dla młodych, ulga na „powrót”, zwolnienie z PIT dla dużych rodzin, ulga dla seniorów) suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.
Z uwagi na wysoki stopień złożoności problemu, liczbę zatrudnionych pracowników, brak możliwości weryfikowania przez pracowników Działu Spraw Pracowniczych przychodów poszczególnych pracowników z uwzględnieniem wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu w danym miesiącu oraz konsekwencje wynikające z odpowiedniego sposobu postępowania, prosimy o indywidualne zapoznawanie się z zasadami obowiązującymi od 01.01.2022 r. w oparciu o powszechnie dostępne źródła / przedmiotową informację i samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie możliwości skorzystania z powyższych zwolnień podatkowych.
Pojawia się coraz więcej pytań o leasing w Polskim Ładzie. Czy opłaca się go skrócić i wykupić samochód już teraz? Na jakich zasadach będzie taki wykup opodatkowany? Czy sprzedać go będą mogli dopiero po 6 miesiącach, czy po 6 latach?

Nowy Polski Ład niesie za sobą szereg zmian. Jedną z nich jest również ta w leasingach. Przedsiębiorcy często korzystają z nich. Jest to jedna z form finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej leasingowanym przedmiotem jest oczywiście samochód.

Jeżeli przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingów operacyjnych, ostatnią ratę wykupią do majątku prywatnego, to w dzisiejszym stanie prawnym mogą sprzedać wykupiony przedmiot po 6 miesiącach od miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa do własności, mnie płacąc od tego podatku .
Ma to się zmienić już od 1 stycznia 2022 r. Wykupiony przedmiot będzie bowiem zawsze stanowił majątek firmy, a to spowoduje, że przedsiębiorcy, aby nie zapłacić podatku, będą musieli poczekać aż 6 lat (licząc 5 lat od następnego roku, po roku, w którym wykupią leasingowany sprzęt – np. pojazd). Stanie się ona po prostu majątkiem firmy, która wcześniej opłacała raty leasingu.

Z czym się wiąże skrócenie leasingu i wcześniejszy wykup?

Przedsiębiorcy zastanawiają się więc, czy w obecnej sytuacji lepszym rozwiązaniem nie będzie skrócenie leasingu i wykup samochód jeszcze w tym roku. Firmy leasingowe mają oczywiście możliwość skrócenia okresu leasingowania. Niezbędny w tym zakresie jest aneks do umowy. Pamiętajmy również, że niesie to ze sobą koszty – np. większą ratę leasingu lub inne koszty przewidziane w umowie za wcześniejszą spłatę. Dodatkowo leasing nie może być krótszy niż okres amortyzacji przewidziany dla przedmiotu leasingu.

Czy samochód wykupiony w 2021 roku dotkną zmiany w Polskim Ładzie?

Zapewne wielu przedsiębiorców zdecyduje się na skrócenie leasingu i wykup samochodu do 31 grudnia 2021 r., jeśli jego okres leasingowania kończy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Spowoduje to, że przedsiębiorcy dalej będą mogli rozliczać ten konkretny przedmiot leasingu na zasadach obowiązujących w bieżącym roku (w roku wykupu). Wykup nastąpi bowiem do majątku prywatnego, a tym samym podatnicy zachowają prawo do nieopodatkowanej sprzedaży już po 6 miesiącach.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., a w związku z tym wszystkie przedmioty, które zostaną wykupione od 1 stycznia przyszłego roku będą opodatkowane na nowych zasadach.
5 lutego br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on możliwość wystawiania faktur elektronicznych w postaci ustruktur  yzowanej jako trzecią dopuszczalną możliwość dokumentowania transakcji. Obok faktur papierowych i „tradycyjnych” faktur elektronicznych. Możliwość ich wystawiania i otrzymywania zapewnić ma Krajowy System e-Faktur (KSeF).


Definicję pojęcia faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim jest to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Stanowi ona elektroniczny odpowiednik tradycyjnej papierowej faktury. Jednakże pojęcie faktury ustrukturyzowanej nie zostało zawarte w ustawie o VAT.
Faktura ustrukturyzowana ma swą genezę w regulacjach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Jej celem jest usunięcie bądź ograniczenie przeszkód w handlu wewnątrzunijnym spowodowanych istnieniem różnych wymogów prawnych i norm technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego i brakiem pomiędzy nimi zintegrowania.
Założenia ww. dyrektywy do polskiego porządku prawnego zostały implementowane ustawą z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). Zgodnie z jej art. 2 pkt 4 faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną spełniającą wymogi określone w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT, dająca się przesyłać za pośrednictwem platformy do wysyłania i odbierania faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy kontrahentami w zamówieniach publicznych.
Ustrukturyzowana faktura jest to więc faktura elektroniczna zawierająca określone przepisami informacje, formę i zapisana w odpowiednim formacie elektronicznym, np. xml, umożliwiającym automatyczne odczytywanie i przetwarzanie danych w niej zawartych. Stanowi ona plik danych z zawartymi informacjami, które winny znajdować się na każdej fakturze a więc datami sprzedaży i wystawienia, danymi kontrahentów, kwotami itd. Jednak zapisane są one nie w postaci obrazu a uniwersalnego języka znaczników xml, służących do przekazywania danych w ustrukturyzowany sposób. Identyczny format stosowany jest w plikach JPK_VAT składanych przez czynnych vatowców każdego miesiąca w urzędzie skarbowym. Dokument wystawiany w formacie xml jest dla człowieka nieczytelny natomiast jest on doskonale zrozumiały dla programów księgowych, dla których tego rodzaju forma faktury została stworzona.
Zwykła faktura elektroniczna zapisana w formacie PDF nie mogła spełnić takiej roli. Jest ona czytelna dla człowieka będąc formatem służącym utrwalaniu treści tekstowo-graficznych. Jednak taka jej forma nie jest zrozumiała dla systemów informatycznych. Istnieją programy do przetwarzania faktury w PDF – Optical Character Recognition (OCR), które wyręczają od tej czynności człowieka. Uciążliwość tej metody polega na tym, że nawet obiekt przekonwertowany w PDF automatycznie wymaga ręcznego opracowywania celem wprowadzenia do systemu księgowego nabywcy. Faktury w formacie PDF nie wyjdą jednak z użycia jako faktury elektroniczne. Fakturę ustrukturyzowaną stanowić może także taka w formacie PDF, pod warunkiem że zawierać będzie metadane a więc ustrukturalizowane informacje wykorzystywane do opisu zasobów danych rozpoznawalne przez systemy księgowe. Dzięki temu dokument w takiej postaci będzie mógł być przesyłany za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Ze stosowania faktur ustrukturyzowanych płynie cały szereg korzyści:
 1.  automatyczne księgowanie zwiększa efektywność pracy,
 2.  następuje minimalizacja ryzyka pomyłki przy księgowaniu ze względu na eliminację człowieka z tego procesu,
 3.  zmniejszenie kosztów obsługi księgowej,
 4.  ujednolicenie wzoru faktur ułatwia ich porównywanie,
 5.  samoczynne przesyłanie faktur eliminuje możliwość przeoczenia wiadomości e-mail z załączoną fakturą,
 6. nowy sposób przesyłania dokumentów daje polskim przedsiębiorcom większą możliwość realizacji zamówień na obszarze UE.
     Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych… wprowadziła instytucję Platformy Elektronicznego Fakturowania. Jest to centralna platforma służąca do wysyłania i odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 856), lista innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych obejmuje:
 •  zlecenie dostawy (zamówienie),
 •  awizo dostawy,
 •  potwierdzenie odbioru,
 •  faktura korygująca,
 •  nota korygująca.
     Platforma Elektronicznego Fakturowania jest narzędziem przeznaczonym dla dwóch podmiotów:
 •  zamawiających w ramach zamówień publicznych, a więc np. urzędów państwowych i samorządowych,
 •  wykonawców zamówień publicznych, czyli przedsiębiorców świadczących usługi oraz dokonujących dostawy towarów na rzecz podmiotów publicznych.
     Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych istnieje:
      od 18 kwietnia 2019 r.- dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR.
 •   od 1 sierpnia 2019 r. – dla wszystkich zamówień publicznych
    Przy czym, obowiązek dotyczy postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. 18 kwietnia 2019 r.) i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

     E-faktury od 1 października 2021 r.

5 lutego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on możliwość wystawiania faktur elektronicznych w postaci ustrukturyzowanej jako trzecią dopuszczalną możliwość dokumentowania transakcji. Obok faktur papierowych i „tradycyjnych” faktur elektronicznych. Możliwość ich wystawiania i otrzymywania zapewnić ma Krajowy System e-Faktur (KSeF).
Każdy podatnik VAT będzie miał możliwość założenia w tym systemie indywidualnego konta aby za jego pomocą, z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie wysyłać faktury ustrukturyzowane. Wszystkie faktury podatnik będzie mógł wystawić w systemie finansowo-księgowym, z którego będzie korzystać a następnie zostaną one przesłane do KSeF. Po przesłaniu faktury system nada jej numer identyfikujący ją wraz ze wskazaniem daty operacji. Momentem wystawienia i otrzymania przez nabywcę będzie dzień przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego ją w systemie KSeF. W tej samej chwili będzie ona uzyskiwała status wystawionej jak i otrzymanej. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych oparte będzie na konieczności zaakceptowania np. poprzez użycie właściwego komunikatu systemowego.
Ta rewolucyjna zmiana przynieść ma dla podatników szereg korzyści:
 1.  skrócenie do 40 dni terminu zwrotu podatku,
 2.  brak konieczności posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, a zatem pomniejszenie podstawy opodatkowania będzie mogło nastąpić już w okresie rozliczeniowym wystawienia korekty,   
 3.  ogólne przyspieszenie obrotu dokumentów i wyeliminowanie możliwości ich zniszczenia lub zagubienia.
    Ustawa ma wejść w życie 1 października 2021 r. W pierwszej fazie wdrażania nowego systemu dokumentowania transakcji stosowanie faktur ustrukturyzowanych ma być dobrowolne, natomiast od roku 2023 ma być to obowiązek.

Przedstawione propozycje nowego Polskiego Ładu dają nowe uprawnienia organom kontroli skarbowej m.in. tymczasowe zajęcie ruchomości lub nabycie sprawdzające. Został na to przewidziany również specjalny budżet, na poczet prowadzonych kontroli. Czym może skończyć się dla podatnika taka kontrola i co będzie podczas niej sprawdzane?

Zajęcie ruchomościile potrwa i czy można się od niego odwołać.
Zgodnie z założeniami projektu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uzyskają nowe narzędzie, które ma pozwolić na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej. W toku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze będą mieli możliwość tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego podmiotu gospodarczego. Stanie się to na poczet prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 tys. zł. Jeżeli kontrolowany podatnik w toku tych czynności sprawdzających przedstawi dowody na uiszczenie należności publiczno-prawnych lub też ich nieistnienie, funkcjonariusze KAS odstąpią od swoich czynności, a sprawa zostanie zakończona.

Tymczasowe zajęcie ruchomości nie będzie mogło trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza. Należy wskazać również, że w projekcie ustawy nie przewidziano żadnego środka zaskarżenia na tymczasowe zajęcie.

Nabycie sprawdzające – co grozi przedsiębiorcy, który popełni błąd
Kolejnym uprawnieniem przyznanym KAS będzie nabycie sprawdzającej. W projekcie ustawy zostało ono jako narzędzie wprowadzone w celu zwalczania szarej strefy związanej z niezarejestrowaniem sprzedaży na kasach rejestrujących, niewystawianiem rachunków albo nie wydawaniem paragonów fiskalnych kupującemu.

Nabycie sprawdzające docelowo ma nie być formą kontroli ani też celno-skarbowej i ma mieć charakter odformalizowany – nie będzie to w rozumieniu prawnym kontrola podatkowa. Czynność w postaci nabycia sprawdzającego może zostać dokonana w ten sposób, że funkcjonariusz KAS jako klient dokona zakupu i przez pryzmat tego nabycia zweryfikuje, czy dany podatnik zarejestrował transakcję na kasie fiskalnej oraz czy wydał paragon lub rachunek do danej sprzedaży. W przypadku gdy dojdzie do naruszeń, zakończy się to z miejsca mandatem i protokołem stwierdzającym naruszeniem.

Zwrot towaru zakupionego w ramach nabycia sprawdzającego
Towar lub usługa nabyta w toku nabycia sprawdzającego (w tym paragon fiskalny – jeśli taki został wydany) podlegać będą niezwłocznemu zwrotowi zgodnie z regułą obustronnego zwrotu towarów i uiszczenia przez sprawdzającego należnej ceny
. Funkcjonariusz nabywa przedmiot wyłącznie w celu weryfikacji procesu sprzedaży i jej ewidencjonowania, a przedmiot nie staje się jego własnością ani też urzędu.
Kto będzie używał kas online od 1 lipca 2021 r.
Od 1 stycznia 2020 r. kasy online obowiązkowo muszą stosować m.in. stacje benzynowe czy też warsztaty motoryzacyjne. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. kasy fiskalne online wymagane są w gastronomii i hotelarstwie. Termin trzeciego etapu wymiany kas online to 1 lipca 2021 r.
 (zob. art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).
Kasy online od 1 lipca 2021 r. będą musieli używać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:
1)     fryzjerskie,
2)     kosmetyczne i kosmetologiczne,
3)     budowlane,
4)     w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
5)     prawnicze,
6)     w zakresie wstępu związanego z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
Zakup i fiskalizacja kas online od 1 lipa 2021
Podatnicy, którzy świadczą wymienione usługi muszą więc ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) przy zastosowaniu kas online. Wcześniej taką kasę trzeba jednak kupić. Radzimy więc kupić kasę online przed 1 lipca 2021 r. Dzięki temu podatnik skorzysta z ulgi na wymianę kas online (o czym mowa będzie dalej).
W związku z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu danej kasy rejestrującej, konieczna jest jej fiskalizacja. Dopiero po fiskalizacji kasy online można ewidencjonować sprzedaż. Sposób fiskalizacji różni się zależnie od tego, czy do prowadzenia ewidencji stosowana ma być kasa rejestrująca online czy też kasa z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
W przypadku kas online, aby doszło do fiskalizacji, podatnik musi zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas. Proces fiskalizacji odbywa się w takim przypadku automatycznie. Jest dokonywany przy pomocy serwisanta wyłącznie w trybie serwisowym (zob. § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).
Fiskalizacja w takim przypadku obejmuje wiele uporządkowanych w kolejności operacji wykonywanych na kasie online. Są one wymienione enumeratywnie w § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. W przypadku fiskalizacji kas online podatnik nie przekazuje żadnych dokumentów papierowych do naczelnika urzędu skarbowego. Cały proces odbywa się elektronicznie.
Ulga na wymianę kas online
Podatnicy, którzy muszą obowiązkowo wymienić kasę na kasę online, mogą korzystać z ulgi na zakup kas. Ulga ta wynosi 90% ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 700 zł (art. 145b ust. 3 ustawy o VAT).
Zauważmy, że na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT z ulgi na zakup kas można korzystać również w stosunku do kas online nabytych nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Warto jednak wiedzieć, że organy podatkowe nie zgadzają się na korzystanie z ulgi na wymianę kas online w stosunku do kas nabytych po objęciu czynności, które mają być za ich pomocą ewidencjonowane, obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online.

                        AML - ocena ryzyka. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czyli tzw. ustawa AML informuje o obowiązku formułowania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane. Taki wymóg znajdziemy w artykule 27 ww. dyrektywy i ma on na celu uświadomienie stopnia narażenia danych instytucji na niebezpieczeństwa związane bezpośrednio z praniem pieniędzy. Instytucje obowiązane muszą określić i ocenić ryzyko, a także przedstawić środki i narzędzia służące do zapobiegania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.                    

Czym jest ocena ryzyka zgodnie z ustawą AML?
AML to skrót od Anti-Money Laundering, ustawy, która funkcjonuje wraz z CFT, czyli Counter-Financing of Terrorism. Punktem wyjścia dla tych procedur jest ocena ryzyka, która musi być przeprowadzona rzetelnie, gdyż z pewnych zaniedbań mogą wyniknąć poważne konsekwencje, takie jak wysokie kary finansowe!
Formułowanie oceny ryzyka jest wymogiem nałożonym na instytucje obowiązane. To, czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Będą to głównie:
 •      
 • Maklerzy,
 •     
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 •     
 • Firmy inwestycyjne,
 •     
 • Podmioty świadczące doradztwo podatkowe,
 •     
 • Kantory,
 •     
 • Banki. 
Jednak to nie wszystko – do instytucji obowiązanych zaliczają się także mniej oczywiste formy działalności. Wśród nich można wymienić notariuszy, radców prawnych i adwokatów, którzy biorą udział np. w zakładaniu rachunków bankowych lub w handlu nieruchomościami. Do tej listy dodano również stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach gotówkowych o wartości przekraczającej lub równej 10 000 euro.
Główne czynniki ryzyka

Dnia 15 kwietnia 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko na temat prawidłowego sposobu tworzenia oceny ryzyka i zalecanych praktyk w tym zakresie. Informacje te były skierowane do podmiotów znajdujących się pod kontrolą KNF, czyli rynku emerytalnego, kapitałowego, ubezpieczeniowego oraz członków kas spółdzielczych i sektora bankowego. Jednak przedstawione w stanowisku wskazówki można odnieść do każdej innej instytucji obowiązanej.
Według najnowszej nowelizacji w międzynarodowym standardzie znajduje się 5 kluczowych wskaźników ryzyka – Key Risk Indicators, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny. Są to:
 1.      
 2. Rodzaj, wielkość i złożoność biznesu.
 3.     
 4. Oferowane usługi i produkty.
 5.     
 6. Ryzyka geograficzne.
 7.     
 8. Rodzaje klientów i relacje z nimi – B2B, B2C.
 9.     
 10. Sposoby przyjmowania nowych klientów i komunikacji z obecnymi.
Zbliżony katalog jest dostępny w krajowym akcie prawnym i to on stanowi główny wyznacznik dla polskich przedsiębiorców. Mimo wszystko warto uwzględnić również wskaźniki międzynarodowe, czyli wspomniane Key Risk Indicators.
Szczegółowe czynniki, które mają związek z klientami, państwami bądź obszarami geograficznymi i innymi zmiennymi (produkty, usługi, transakcje, kanały dostaw) określa Artykuł 27 ust. 1 dyrektywy krajowej. Wszystkie wymienione są ogólnymi kategoriami, według których powinniśmy dokonywać oceny. Zawierają pewne zmienne, zależne od typu prowadzonej działalności. Jaki jest cel tych czynników? Precyzyjne zdefiniowanie obszarów ryzyka. Zgodnie z informacjami od KNF, ocena ryzyka musi uwzględniać także:
 •      
 • Wykorzystywane przez podmiot narzędzia i systemy informatyczne,
 •     
 • Efektywność systemu szkoleń w zakresie AML/CFT,
 •     
 • Stopień uzależnienia od dostawców zewnętrznych,
 •     
 • Outsourcing procesów związanych z AML/CFT,
 •     
 • Możliwość zapewnienia ciągłości działania procesów AML/CFT podczas sytuacji kryzysowych,
 •     
 • Prawidłowość struktury organizacyjnej oraz liczby pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków AML/CFT w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka,
 •     
 • Skalę rotacji pracowników oraz kierownictwa jednostek odpowiedzialnych za procesy AML/CFT,
 •     
 • Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i jego adekwatność w stosunku do wielkości instytucji obowiązanej,
 •     
 • Przewidywane zmiany w działalności biznesowej czy strukturze organizacyjnej,
 •     
 • Ważne zmiany w otoczeniu prawnym związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Oprócz wzięcia pod uwagę tych elementów, warto zasięgnąć informacji pochodzących z innych źródeł. Ustawa AML wymienia m.in. Krajową Ocenę Ryzyka oraz Ponadnarodową Ocenę Ryzyka, która jest sprawozdaniem Komisji Europejskiej, mającym na celu uregulowanie ogólnego systemu AML. Poza tym dostępne są stanowiska, komunikaty czy audyty organów właściwych – NBP, GIIF, UKNF, a także opracowań instytucji międzynarodowych, zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (Financial Action Task Force, Moneyval, ONZ), szeroko pojmowanej wiedzy eksperckiej oraz opracowaniami organów Europejskiego Systemu Nadzoru.
Metodyka i strategie w dokumentacji AML
W ustawie AML nie znajdziemy konkretnych zasad, według których należy przygotować ocenę ryzyka. W ten sposób dyrektywa sygnalizuje, że strategie i metodyki powinny się od siebie różnić w zależności od typu prowadzonej działalności. Jednak niektóre elementy muszą znaleźć się w każdej z nich, co UKNF określa jako minimalny standard metodyczny. Pierwszym krokiem winno być przeprowadzenie oceny ryzyka inherentnego, czyli występującego bez korzystania z procedur, zabezpieczeń AML, czy działań prewencyjnych. Następnie wskazujemy środki, które zostały podjęte w celu obniżenia tego ryzyka (mityganty), a na końcu oceniamy ich efektywność obecną oraz przewidywaną.
W kolejnym kroku oceny ryzyka określamy ryzyko rezydualne, a więc pozostające pomimo wykorzystania mitygantów, oraz po zastosowaniu oceny ich efektywności. Jest to konieczne, gdyż według ustawodawcy ryzyko wykorzystania danego podmiotu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie może zostać wyeliminowane na 100%. Jest to niewykonalne i dlatego należy zaplanować metody zarządzania ryzykiem rezydualnym.
Oba rodzaje ryzyka warto zbadać, odnosząc się do wszystkich czynników znajdujących się w art. 27 ust. 1 Ustawy AML. Nawiązując do zasad panujących w kraju przedsiębiorstwa, można wzorować się też na innych krajach.
Ocena ryzyka przeprowadzona. Co dalej?
Gdy ryzyko będzie już rozpatrzone z uwzględnieniem tych czynników, można zająć się oceną całościowej działalności instytucji. Po zdefiniowaniu kwestii wymagających poprawy, w ocenie ryzyka warto wyznaczyć też osobę lub jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzanie takiej oceny i przygotowywanie harmonogramu jej prac.
Ocena ryzyka powinna mieć postać papierową lub elektroniczną. Ważne jest, aby została zaprezentowana osobie odpowiadającej za wdrażanie obowiązków, które obejmuje treść ustawy AML. Osoba ta powinna też zatwierdzić ocenę. Poza tym dobrze, aby z oceną zapoznała się rada nadzorcza jednostek, w której owe organy funkcjonują oraz zarząd danego podmiotu. Skutkiem zapoznania się z takim dokumentem może być podjęcie wskazanych, strategicznych decyzji, które pozwolą na lepsze zarządzanie i rozwój danego podmiotu. 
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Przede wszystkim nie zaleca się tworzenia oceny ryzyka w oparciu o wzory dostępne w sieci. Wszyscy przedsiębiorcy powinni sporządzić dokument dostosowany do sposobu działania i wielkości prowadzonej działalności. Ocena ryzyka musi odpowiadać indywidualnym cechom danego podmiotu.
Oprócz tego, jeśli w procesie oceny okaże się, że danej instytucji grozi wysokie ryzyko, nie oznacza to, że skuteczność procedur i mitygantów jest zbyt niska. Wręcz przeciwnie – niejednokrotnie ma to związek z tym, że ocena jest przeprowadzona prawidłowo. Jej skutkiem będzie więc świadomość zagrożeń wynikających z prowadzenia określonej działalności. Po prostu charakter i skala funkcjonowania danej instytucji obowiązanej nie daje możliwości całkowitej eliminacji wysokiego ryzyka związanego z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. 
Co istotne, ocenę ryzyka należy na bieżąco aktualizować. Według ustaw AML dokument ten musi być odnawiany minimum co 2 lata. Ważne, aby odnosił się do bieżącej sytuacji danej instytucji. Artykuł 27 mówi o tym, że istnieją jeszcze okoliczności wyjątkowe, w których trzeba ponownie dokonać oceny. Będą to takie sytuacje, jak: zmiany czynników ryzyka dotyczące państw, obszarów geograficznych, klientów, usług, transakcji, produktów i kanałów dostaw, a także zmiany Krajowej Oceny Ryzyka i Ponadnarodowej Oceny Ryzyka. UKNF zaznacza, że należy uwzględnić też istotne i długofalowe zmiany w otoczeniu gospodarczym, które mają wpływ na funkcjonowanie danego podmiotu. 
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu oceny ryzyka, to:
 •      
 • brak zrozumienia różnic pomiędzy ryzykiem inherentnym a rezydualnym,
 •     
 • nieuwzględnienie poszczególnych czynników ryzyka wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy,
 •     
 • brak harmonogramu planowanych działań w celu mitygacji ryzyka lub nieracjonalne terminy zawarte w harmonogramie działań,
 •     
 • brak wskazania finalnych wniosków wynikających z oceny ryzyka,
 •     
 • nieodpowiedni dobór metodyki, nieuwzględniający ważnych z punktu widzenia instytucji obowiązanej czynników ryzyka bądź określający podatność na ryzyko w sposób nieadekwatny do skali i rodzaju działalności.
Lista ta została przygotowana w oparciu o wyniki analiz popełnianych niedopatrzeń.
Podsumowanie 
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej ma służyć przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest najważniejszym dokumentem w dyrektywie AML, a jego główne elementy to określenie ekspozycji instytucji na zagrożenia oraz zaproponowanie metod obniżenia owego ryzyka. Dobrze przeprowadzona ocena prezentuje sytuację konkretnego podmiotu w kompleksowy, szczegółowy sposób, biorąc pod uwagę wiele zmiennych. Dzięki temu staje się nie tylko obowiązkową, odgórnie wymaganą czynnością, ale może też pomóc we wdrażaniu oraz realizacji procedur AML i CFT. 

Premier ogłosił jakie projekty powstaną w ramach Polskiego Ładu:
Zmiany w składce zdrowotnej
Dzisiaj osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą obniżyć swoją wysokość podatku dochodowego za pomocą części składki zdrowotnej w wysokości 328,78 zł. W perspektywie całego roku oznacza to oszczędność na podatku rzędu 3945,36 zł. Polski Ład zabiera tę możliwość. Przedsiębiorcy stracą możliwość odliczenia składki zdrowotnej od wyliczonej wysokości podatku dochodowego.

Składka zdrowotna będzie uzależniona od naszego dochodu
Składka zdrowotna w działalności gospodarczej jest dzisiaj zryczałtowana i wynosi obecnie 381,81 zł. Zryczałtowana składka oznacza, że jej wysokość jest taka sama dla każdego. Niezależnie od tego, na jakim poziomie są nasze dochody, każdy przedsiębiorca na jednoosobowej działalności opłaca dziś składkę zdrowotną w tej samej wysokości. Polski Ład zmieni wysokość składki zdrowotnej i dostosuje ją do naszych dochodów, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
Dla osób o zarobkach poniżej 4242,38 zł dochodu miesięcznie oznacza to oszczędność, natomiast dla tych powyżej tego progu, składka zdrowotna wzrośnie. Łącząc to z brakiem możliwości odliczenia składki od podatku dochodowego, oznacza to realny wzrost opodatkowania w działalności gospodarczej.

Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej?
Składka zdrowotna będzie wyliczana jako 9% naszego miesięcznego dochodu (suma wystawionych faktur minus koszty działalności i składki społeczne ZUS).
Miesięczny dochód: 2000 zł -> Składka zdrowotna: 180 zł
Miesięczny dochód: 4000 zł -> Składka zdrowotna: 360 zł
Miesięczny dochód: 8000 zł -> Składka zdrowotna: 720 zł
Miesięczny dochód: 20000 zł -> Składka zdrowotna: 1800 zł
Miesięczny dochód: 50000 zł -> Składka zdrowotna: 4500 zł

Kwota wolna od podatku – 30 tys. zł
Zgodnie z zapowiedziami, podniesiona zostanie wysokość kwoty wolnej od podatku z 8000 zł obecnie do 30 000 zł. Oznacza to, osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, działalność nierejestrowaną lub na zasadach ogólnych prowadząc działalność gospodarczą nie zapłacą podatku dochodowego, jeśli ich dochód (przychód minus koszty i społeczne składki ZUS) w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy 30 tys. złotych.

Drugi próg podatkowy – 120 tys. zł
Dziś osoby, których dochody w ciągu roku przekraczają 85 528 zł płacą wyższą stawkę podatku dochodowego od nadwyżki ponad ten próg. Stawka podatku w takim wypadku zmienia się z 17% do 32%. Zmiana zapowiedziana w Polskim Ładzie podnosi wysokość dochodów z 85 528 zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że jeśli nasz dochód w ciągu roku będzie mniejszy niż 120 tys. zł, naszą stawką podatku dochodowego będzie 17%.
Zmiana ta dotyczy osób rozliczających się na skali podatkowej (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, działalność bez rejestracji, działalność gospodarcza na zasadach ogólnych).

Zniesienie umów śmieciowych
Prezentacja Polskiego Ładu nie zawierała szczegółowych informacji na temat zniesienia umów śmieciowych. Zapowiedziane zostało jedynie wprowadzenie jednego modelu kontraktu pracy. Oznaczać może to wprowadzenie oskładkowania umów cywilnoprawnych i nałożenie obowiązku opłacania pełnych składek ZUS w formach zatrudnienia, które takich składek do tej pory nie zakładały. 
NOWE !   Pakiet e-commerce Unii Europejskiej
Wprowadzony z dniem 1 lipca pakiet e-commerce ma docelowo ułatwić rozliczanie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE oraz poprawić konkurencyjność na rynku. W jego skład wchodzi m.in. likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek (o wartości do 22 euro). Rozszerza również zakres transakcji między firmą i konsumentem (B2C), wprowadzając uproszczoną procedurę rozliczania VAT – One Stop Shop (OSS). System umożliwia także rozliczanie importowanych towarów z państw spoza UE do wartości 150 euro (tzw. Import OSS). Wystarczy rejestracja w ogólnoeuropejskim systemie VAT OSS, aby legalnie nabywać, sprzedawać i rozliczać VAT w całej Unii Europejskiej.
Nowy limit powyżej którego sprzedawca będzie musiał zarejestrować się oraz zapłacić podatek VAT również w kraju nabywcy został wyznaczony na 10 tys. euro (42 tys. zł).

Pełną księgowość muszą prowadzić spółki akcyjne i sp. z o.o., komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz wszystkie firmy, które przekroczą limit 2 000 000 euro przychodu.
Do uproszczonej księgowości mają prawo jdg, spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, o ile ich przychód roczny nie przekroczy wartości 2 000 000 euro. W 2021 równowartość tej kwoty w PLN to 9 030 600. Jeżeli ich przychód w którymś momencie roku podatkowego będzie wyższy, muszą przejść na pełne księgi.

To najprostsze  ewidencjonowanie tylko podstawowych danych  finansowych firmy.  Mamy trzy możliwości:

 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie zapisuje się tylko przychody.
 • Karty podatkowej, przy której zasadniczo nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji finansowej. Przedsiębiorca opłaca zryczałtowany podatek, którego wysokość nie zależy od dochodu. Do karty podatkowej mają prawo nieliczne firmy prowadzące ściśle określony typ działalności. Ponadto właściciel musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego o możliwość zastosowania opodatkowania w tej formie.
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR), która polega na zapisywaniu przychodów i wydatków. Księgę trzeba założyć na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności lub na 1 stycznia roku podatkowego.
Zdarzenie medyczne jest świadczeniem zdrowotnym informującym o procedurach medycznych wykonywanych przez podmiot leczniczy. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczenia zdrowotne to działania mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia wynikające z procesu leczenia bądź odrębnych przepisów, określających sposób udzielania leczenia.
System P1 - podstawowe informacje
System P1 to skrót od “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Głównym celem Systemu P1 jest zbudowanie elektronicznej platformy usług medycznych, która umożliwia:
 • gromadzenie,
 • analizę,    
 • udostępnianie zasobów cyfrowych.
To właśnie w Systemie P1 będą znajdować się informacje o zdarzeniach medycznych.
Jakie dane będą przekazywane do Systemu P1?
Do Systemu P1 będą przekazywane informacje dotyczące zdarzenia medycznego. Do przetwarzanych danych należą:
 • dane usługodawcy,
 • dane usługobiorcy,
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.
Należy pamiętać, że informacje o zdarzeniu medycznym powinny zostać zaraportowane do Systemu P1 maksymalnie w ciągu 2 dni od czasu zakończenia świadczenia.


1. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy płacimy do 20 każdego miesiąca .
Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

Czyli np. dokumenty księgowane za miesiąc luty rozliczane są w marcu. Obowiązek opłacenia podatku za miesiąc luty jest do 20 marca

2. VAT
Podatek vat płacimy do 25 każdego miesiąca.

Do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

3. ZUS
Płacimy do dnia 5 lub 10 każdego miesiąca w zależności od formy prowadzonej działalności

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie przepis, który z automatu traktuje bilety jednorazowe zakupione w kasach jako faktury. Dotyczy to m.in. biletów PKP, komunikacji autobusowej i zapłaty za przejazd płatną autostradą. Wcześniejszy limit powyżej 50 km został zniesiony .
W świetle art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jednym z zadań tej służby jest wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych. Według przedstawicieli Ministerstwa Finansów skuteczna egzekucja zaległości podatkowych jest fundamentalnym elementem państwa prawa i pozwala dostarczać państwu oraz jednostkom samorządu terytorialnego odpowiednie dochody na pokrycie wydatków publicznych. Dlatego według autorów podatkowego Polskiego Ładu zasadne jest  przyznanie nowych uprawnień funkcjonariuszom służby celno-skarbowej do podejmowania działań w stosunku do dłużników, wobec których organy egzekucyjne wystawiły tytuły wykonawcze. Instrumentem tym ma być czasowe zajęcie ruchomości.
Zastosowanie tymczasowego zajęcia będzie dopuszczalne, jeśli funkcjonariusz w toku wykonywanie kontroli  celno-skarbowej ujawni majątek ruchomy zobowiązanego i ustali, że posiada on zaległości egzekwowane przez naczelnika urzędu skarbowego, których kwota przekracza 10.000 złotych (art. 94z ust. 1 ustawy o KAS).

Tymczasowe zajęcie nawet do 4 dni
Czas trwania takiego zajęcia nie będzie mógł być dłuższy niż 96 godzin, liczonych od  chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza dokonującego tej czynności. Jak wyjaśnili autorzy omawianej nowelizacji, czas ten – wynoszący w praktyce 4 dni – jest niezbędny dla dokonania zatwierdzenia przez organ egzekucyjny (naczelnika urzędu skarbowego) wspomnianej czynności po zweryfikowaniu zasadności i prawidłowości jej dokonania.
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Konsekwencją dodania nowego rozdziału 1c w dziale V do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczącego tymczasowego zajęcia ruchomości, będą zmiany w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach nowelizacji tej ustawy ma zostać do niej dodany nowy rozdział 5a, zatytułowany „Zatwierdzenie tymczasowego zajęcia ruchomości”. W rozdziale tym znajdą się przepisy regulujące zatwierdzanie przez organy egzekucyjne tymczasowego zajęcia ruchomości przewidzianego w przepisach ustawy o KAS.
Na podstawie art. 96q ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – jeżeli dojdzie do sytuacji, w której naczelnik urzędu skarbowego odmówi zatwierdzenia tymczasowego zajęcia ruchomości albo postanowienie w tej sprawie nie zostanie przez niego wydane w terminie 96 godzin – tymczasowe zajęte ruchomości upadnie z mocy prawa, zaś ruchomości podlegać będą niezwłocznie zwrotowi kontrolowanemu.

Przedsiębiorcy zapominają, że nie tylko faktury za wykonane usługi mają wpływ na wysokość ich dochodu, który stanowi podstawę obliczenia danin publiczno-prawnych. Również sprzedaż majątku firmowego może niespodziewanie podnieść im składkę zdrowotną. Tak jak ich kupno obniżyć. W gorszej sytuacji są zdecydowanie ryczałtowcy.  
Jednym z przepisów w Polskim Ładzie, który negatywnie wpływa na podatników jest to, że nie będzie można odliczać składki zdrowotnej. Druga rzecz to fakt, że składka zdrowotna będzie płacona teraz płacona od dochodu  (w przypadku ryczałtowców będzie płacona ryczałtem od rocznego przychodu w 3-stopniowej skali). Zatem wpływ na wysokość tej składki w przypadku przedsiębiorców będzie miało nie tylko wynagrodzenie lub faktura za wykonane usługi, ale też wszystkie faktury przychodowe. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, co ze środkami trwałymi, a dokładniej z ich sprzedażą?  
Kupując sprzęt firmowy oszczędzisz, ale sprzedając stracisz
Przedsiębiorcy nabywając środki trwałe majątek do swojej działalności gospodarczej, mogą go jednocześnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym w przypadku nabycia nowych składników majątkowych do działalności gospodarczej, jednocześnie zmniejszy nam to podstawę opodatkowania oraz podstawę oskładkowania składką zdrowotną. O ile oczywiście mówimy o podatku dochodowym rozliczanym w skali podatkowej  i na liniówce, to podatnicy rozliczają swoją składkę zdrowotną w kontekście osiąganego dochodu. Czyli jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca zakupi majątek firmowy to zakup zmniejszy mu podstawę opodatkowania i podstawę składki zdrowotnej (która wynosi 9% dla skali podatkowej i 4,9% na podatku liniowym).
Upraszczając można powiedzieć, że kupując składnik majątkowy do firmy, będąc jeszcze w pierwszym progu podatkowym, zyskujemy korzyść na poziomie 26% wartości zakupu. Przykładowo kupując składnik majątkowy o wysokości 10 000 zł, zaoszczędzimy na daninach publiczno-prawnych aż 2600 zł. Analogicznie w przypadku podatników na liniówce oszczędność ta będzie na poziomie 2390 zł.
Rodzi to też odrębny skutek. W przypadku dokonania sprzedaży tego składnika majątkowego powstanie sytuacja odwrotna. Sprzedając środek trwały należący do majątku firmy, zwiększamy podstawę opodatkowania oraz podstawę wyliczenia składki zdrowotnej. Podatnik kupujący dziś składniki majątkowe obniży sobie najpierw podatek i wysokość składki, ale w przyszłości będzie podwyższać podstawę wyliczenia tych danin. O ile w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego nie powinno to budzić emocji, bo zachowujemy balans – zakup zmniejsza podstawy, sprzedaż je podwyższa, to ryczałtowcy zdecydowanie stracą. 
Możliwe przypadki, że więcej stracisz niż zyskasz
Sprzedając składniki majątku w większości przypadków robimy to za mniejszą kwotę w stosunku do ceny zakupu, czyli możemy powiedzieć, że podatnik wychodzi na plus – raczej zyskujemy. Większa kwota jest wrzucona w koszty, a po latach przychód ze sprzedaży tego środka jest mniejszy w stosunku do niej. Choć może się okazać, że podatnicy, którzy nabyli składniki majątku w latach poprzednich, na sprzedaży po 1 stycznia 2022r.  niestety stracą. Podniosą sobie podstawę składki zdrowotnej, czego nie było wcześniej. W tej sytuacji może korzyść ze sprzedaży będzie niższa. 
Jeśli nabędziemy składnik majątkowy w bieżącym roku, to sprzedając go w przyszłym roku może okazać się, że będziemy musieli odprowadzić więcej danin publiczno-prawnych niż sobie odpisaliśmy przy zakupie. Poza odprowadzeniem należnego podatku czeka nas jeszcze odliczenie 9% składki zdrowotnej (4,9% na liniówce), które zmniejszają zysk ze sprzedaży. W takiej sytuacji wyjdziemy na minus.
Ryczałtowcy nie odliczą od podatku, ale zapłacą wyższą składkę
Odrębnym problemem wspomnianym wcześniej jest zakup składników majątkowych dla podatników rozliczających się na ryczałcie. Oni nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakupów na firmę. W związku z  tym podatnik na ryczałcie nie odlicza sobie tych składników od opodatkowania (podstawę stanowi tu przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne). Jednak już sprzedając składniki majątkowe, będą oni podwyższać sobie przychód stanowiący podstawę składki zdrowotnej. Innymi słowy nie zyskają na zakupie, ale stracą na sprzedaży. 
Jesteś na ryczałcie? Obserwuj progi składkowe
Składka zdrowotna dla ryczałtowców  jest progresywna, wynika z 3-stopniowej skali liczonej od przychodu : w przedziałach do 60 tys. zł, 60-300 tys. zł i powyżej 300 tys. zł. Wyobraźmy sobie zatem przedsiębiorcę, który osiąga przychody w granicach 270-280 tys. zł. Zakupił on przed laty samochód za 300 tys. zł i po 1 stycznia 2022 sprzedaje go za 50-60 tys. zł. To spowoduje, że momentalnie przekroczy on próg 300 tys. zł przychodu. A przekraczając go będzie musiał zapłacić wyższą składkę zdrowotną za każdy miesiąc roku kalendarzowego (12 x 916 zł). Tak naprawdę poprzez ten przeskok zwiększy mu się danina publiczno-prawna o 500 zł za każdy miesiąc (rocznie to 6000 zł). Analogicznie podatnicy ryczałtowi na niższych progach składkowych również mogą wpaść w wyższe widełki. 
Jeśli sprzedajemy składniki majątku, będąc na ryczałcie, płacimy podatek, którego również nie zaliczymy w koszty. Sprzedaż majątku firmy na ryczałcie jest więc obarczona podatkiem oraz ryzykiem wejścia w wyższy próg składki zdrowotnej. Staje się nieopłacalna, a skutki możemy czuć przez cały rok.
Zakupy na firmę przemyśl dwa razy
Trzeba zatem uważać, aby niepotrzebnie nie podnieść sobie przychodu i uczciwie przemyśleć zarówno wprowadzenie majątku do firmy, jak i jego sprzedaż. 

W środę, 26 stycznia 2022 roku zakończyły się prace nad Ustawą o zmianie Ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, 27 stycznia. Oficjalna publikacja dokumentu w Dzienniku Ustaw nastąpiła 28 stycznia 2022 roku (ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 209). Musiała odbyć się przed 2 lutego, ponieważ to właśnie wtedy zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany dotyczące wynagrodzeń kierowców (braku delegacji dla kierowców międzynarodowych). Data 2 lutego nie jest przypadkowa, ponieważ w tym terminie wchodzą również przepisy europejskie pakietu mobilności, które określają konieczność zgłaszania kierowców w innych krajach i zmieniają zasady naliczania wyrównania do zagranicznych płac.
Likwidacja podróży służbowych kierowców - przewozy międzynarodowe
Zatwierdzona przez Rząd i Prezydenta ustawa dostosowuje nasze prawo do unijnych przepisów w zakresie pakietu mobilności. Obejmuje ona także likwidację podróży służbowych jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców, którzy realizują międzynarodowe przewozy. Dla kierowców wykonujących transport krajowy delegacje pozostaną tak jak dotychczas. Ale to tylko jedna z wielu kwestii, jakie zawiera ostateczny kształt ustawy
Czas pracy w porze nocnej - limit
Zmieniono zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej. Po zmianach czas pracy będzie liczony nie w dobie 24-godzinnej, a pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym). W naszym systemie 4Trans jest już dostępna taka opcja. To dobra zmiana dla przewoźników i kierowców, ponieważ ułatwia przestrzeganie tego limitu. Co istotne, finalizujemy obecnie zmiany w systemie, tak aby wynagrodzenie za luty wyliczyć już zgodnie z nową ustawą 

Ewidencja czasu pracy kierowcy 2022

Przede wszystkim kwestie możliwości skorzystania z niższych podstaw oskładkowania i opodatkowania dla kierowców międzynarodowych, nazywanych ulgami. Wraz z podpisaną ustawą konieczne staje się tworzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy dla kierowców, z wyszczególnionymi składnikami na podstawie danych z karty kierowców i tachografów. Ewidencja czasu pracy obejmuje wedle ustawy: liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Inne zmiany dla przewoźników w 2022 roku
Z innych zmian warto wyszczególnić:
 •      
 • coroczne informowanie o liczbie zatrudnionych pracowników i liczbie truckerów wykonujących operacje transportowe w ostatnim roku,
 •     
 • konieczność dostosowania bazy przewoźnika do wielkości floty pojazdów. Łączna liczba miejsc parkingowych musi odpowiadać 1/3 wielkości floty,
 •     
 • konieczność uzyskania licencji oraz spełniania warunków zawodu przewoźnika drogowego dla przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodowym zarobkowym przewozem rzeczy autami powyżej 2,5 tony DMC.
Naruszenie pakietu mobilności - kary

Ponadto w taryfikatorze dodano kary za naruszenia związane z pakietem mobilności. Odpoczynek powyżej 45 godzin odebrany w kabinie pojazdu będzie kosztował kierowcę, firmę i zarządzającego transportem po 50 zł. Brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maksymalnie co 4 tygodnie wiąże się z karą w wysokości 150 zł dla przewoźnika i 50 zł dla zarządzającego transportem. Z kolei brak wpisu kraju przekroczeni granicy po 2 lutego skutkuje otrzymaniem 100 zł mandatu dla kierowcy. Inne kary dotyczą naruszeń w obszarze powrotów pojazdów co maksymalnie 8 tygodni. Po 21 lutego firma transportowa może zapłacić nawet 2000 zł za nieprzestrzeganie tego przepisu. Z kolei brak dokumentacji wymaganej przez ITD, jak listy przewozowe czy dokumentacje dotyczące delegowania skutkują karą dla firmy w wysokości nawet 3000 zł.