Co możesz, a czego nie możesz robić w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej?

Czy w trakcie zawieszenia prowadzisz działalność?

Decydując się na zawieszenie swojej firmy, przechodzisz na pewnego rodzaju bezpłatny urlop. Oznacza to, że w tym czasie nie możesz prowadzić czynności wchodzących w zakres Twojej działalności gospodarczej. Tym samym nie może ona generować bieżących przychodów. 

Czy możesz osiągać przychody?

Jak wspomniano w poprzednim punkcie, w trakcie zawieszenia nie możesz świadczyć pracy w ramach działalności. Tym samym nie możesz uzyskiwać bieżących przychodów z czynności wykonywanych w firmie

Możesz jednak generować przychody ze zbycia majątku służbowego czy przychody finansowe takie jak odsetki lub dywidendy, nawet jeśli wynikają z czynności wykonanych przed zawieszeniem działalności. 

Co jednak jeśli przed zawieszeniem zawarłeś umowę najmu? Pamiętaj, że w czasie zawieszenia nie możesz otrzymywać przychodów z tego tytułu. Wiązałoby się to z koniecznością wznowienia działalności. Masz jednak prawo wycofać składnik majątku z działalności i wynajmować go prywatnie. 

Czy możesz ponosić koszty związane z działalnością?

To, że Twoja działalności jest zawieszona, nie oznacza, że całkowicie o niej zapominasz. Wręcz przeciwnie, jest to poniekąd sposób na polepszenie sytuacji finansowej Twojej firmy, która ma okresowe trudności. Natomiast zamysł samego zawieszenia jest taki, że gdy sytuacja się polepszy, to dojdzie do jej wznowienia. Dlatego masz prawo do rozliczania takich kosztów, które wynikają z umów zawartych przed okresem zawieszenia. Jednocześnie są to wydatki, które ponosisz w celu utrzymania firmy, a w przyszłości w celu jej wznowienia. 

Oznacza to, że masz prawo do rozliczania takich kosztów jak najem, koszty energii, abonament za telefon (bez kosztów bieżących rozmów) czy np. koszty leasingu. 

Nie możesz jednak ponosić kosztów związanych np. z zakupem paliwa, kosztów delegacji. Dodatkowo w okresie zawieszenia działalności nie możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych. 

Czy możesz operować środkami finansowymi firmy? 

W czasie zawieszenia możesz otrzymywać należności z tytułu czynności, które powstały przed okresem zawieszenia. Czyli np. jeśli Twój kontrahent zalegał z zapłatą faktury sprzedaży i dokonał jej dopiero w czasie, gdy zawiesiłeś działalność – spokojnie możesz ją przyjąć. 

Możesz, a wręcz musisz regulować zobowiązania powstałe w okresie, gdy działalność była aktywna. Dotyczy to również zobowiązań powstałych w czasie zawieszenia firmy, do których poniesienia byłeś zobowiązany, gdyż mają zapewnić jej funkcjonowanie w przyszłości. 

Czy w trakcie zawieszenia działalności możesz być zatrudniony?

W trakcie zawieszenia możesz podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Natomiast jeżeli rozważasz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło to pamiętaj, że zakres czynności wykonywanych w ramach tych umów nie może być tożsamy z czynnościami wykonywanymi w działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, gdy mamy aktywną działalność o danym profilu, to każdą umowę zlecenie na podobne czynności należy rozliczać jako przychód w działalności. Powoduje to zatem konieczność jej wznowienia i wystawienia faktury sprzedaży. 

Czy prowadzisz księgowość?

Zawieszając działalność, przechodzi ona w tryb uśpienia, jednak dalej ciążą na Tobie pewne obowiązki. Jednym z nich jest prowadzenie dokumentacji księgowej

Jeśli jesteś opodatkowany według skali podatkowej lub podatkiem liniowym to prowadzisz KPiR. Natomiast z racji, że w trakcie zawieszenia masz prawo ponosić koszty stałe, to możesz ujmować je na bieżąco w ewidencji księgowej lub zbiorczo w okresie wznowienia działalności. Co więcej, jeśli sprzedasz firmowy majątek, musisz wykazać to odpowiednio w KPiR. 

Natomiast jeśli rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to zapisów w ewidencji dokonasz jedynie, jeśli otrzymasz przychody powstałe w trakcie zawieszenia działalności. 

Czy rozliczasz się z podatku dochodowego?

W trakcie zawieszenia jesteś zwolniony z obowiązku ustalania i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Również wtedy, gdy dokonasz sprzedaży swojego składnika majątku. Przychody te wykażesz w pierwszym okresie wznowienia działalności. Natomiast jeżeli nie wznowisz jej do końca danego roku podatkowego, wówczas wykaż przychód w zeznaniu rocznym. 

Dodatkowo pamiętaj, że pomimo zawieszenia działalności masz obowiązek złożenia zeznania rocznego. Nawet wtedy, gdy zawieszenie trwało cały rok podatkowy. 

Czy rozliczasz ZUS?

W trakcie zawieszenia nie podlegasz pod ubezpieczenie w ZUS. Tym samym nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj jednak, że twoje prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od czasu zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego, jeżeli w okresie zawieszenia nie masz innego tytułu do ubezpieczeń, a chcesz spokojnie udać się na wizytę do lekarza, koniecznie zgłoś się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz również skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego swojego współmałżonka.

Czy rozliczasz VAT?

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, to w okresie zawieszenia możesz, ale nie musisz składać deklaracji JPK_VAT. Oznacza to, że masz obowiązek złożyć deklarację jedynie, jeśli w czasie, gdy działalność jest zawieszona:  

  • dokonasz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług;
  • przeprowadzasz korektę proporcji VAT;
  • korygujesz wcześniejszą deklarację;
  • sprzedasz składnik swojego majątku służbowego. 

Dodatkowo możesz składać deklarację, jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od kosztów, które poniosłeś w trakcie zawieszenia. Oczywiście o ile są to koszty wynikające z umów zawartych przed zawieszeniem, które mają zapewnić późniejsze wznowienie działalności np. koszty leasingu. Natomiast powstałą nadwyżkę VAT będziesz mógł wykorzystać dopiero po okresie wznowienia. 

Czy uczestniczysz w postępowaniach administracyjnych? 

Pamiętaj, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia Cię z konieczności udziału w postępowaniach administracyjnych. Pomimo że Twoja działalność przebywa na urlopie, musisz uczestniczyć w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez urząd skarbowy czy ZUS. W trakcie zawieszenia możesz również występować jako strona w postępowaniach sądowych.